Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Zasiłek dla bezrobotnych
Statystyki graficzne

Zasiłek dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy (na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce przez okres 180 dni).

 

Prawo do zasiłku przez okres 365 dni przysługuje bezrobotnemu, który ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego oraz bezrobotnym powyżej 50 roku życia, którzy posiadają ponad 20-letni okres uprawniający do zasiłku, a także dla bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

 

Od dnia 1 czerwca 2019 roku wysokość zasiłku podstawowego wynosi 861,40 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku, 676,40 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku. Wysokość zasiłku podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie (art. 72 ustawy). W zależności od okresu uprawniającego do zasiłku:

  • 80% zasiłku podstawowego, jeżeli okres zatrudnienia oraz inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku wynoszą mniej niż 5 lat;
  • 100% zasiłku podstawowego, jeżeli okres zatrudnienia oraz inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku wynoszą od 5 do 20 lat;
  • 120% zasiłku podstawowego, jeżeli okres zatrudnienia oraz inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku wynoszą co najmniej 20 lat.

Okresy zatrudnienia w niepełnym wymiarze muszą być udokumentowane zaświadczeniem o wynagrodzeniu.

 

W przypadku zmiany przez bezrobotnego miejsca zamieszkania skutkującej zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy bezrobotny jest obowiązany powiadomić o tym fakcie urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, oraz stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania (art. 73 ust. 2a ustawy).

 

Bezrobotny, który nabył w Rzeczypospolitej Polskiej prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia i udaje się do innego państwa, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy, w celu poszukiwania pracy, zachowuje prawo do tych świadczeń.

 

Roszczenia do należnych a niepobranych kwot zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji (art. 76 ust 3a ustawy).

 

W celu uzyskania zasiłku na okres uzupełniający (art. 73 ust. 5 ustawy) należy zarejestrować się w okresie 14 dni od ustania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, działalności gospodarczej lub uzyskiwania przychodu.

 

Informację opracowano na podstawie:

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.)

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:51:19)
Zredagowana przez: PUP Hajnówka (2019-09-11 12:36:08)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puphajnowka.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78