Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce
http://puphajnowka.pl/strona/utrata-statusu-poszukujacego-pracy/45

Utrata statusu poszukującego pracy

 

Utrata statusu poszukującego pracy (art. 33 ust. 4a)

 

Zarejestrowana osoba traci status poszukującego pracy, gdy:

 

1. Nie utrzymuje kontaktu z PUP co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie (na okres 120 dni po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy).

 

2. Nie stawiła się w PUP w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a urzędem, i nie powiadomiła w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa (na okres 120 dni od dnia niestawiennictwa).

 

3. Nie podjęła przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjęła lub przerwała indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, o których mowa w art. 42a ustawy, albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpiła do egzaminu, o którym mowa w art. 40 ust. 3a ustawy (na okres 120 dni od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia).

 

4. Złożyła wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez PUP (pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia złożenia wniosku).

 

5. Pobierała (transfer) w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie oraz opuściła terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub została pozbawiona tego zasiłku przez właściwą instytucję tego państwa (pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia zaistnienia zdarzenia).

 

W przypadku pozbawienia statusu poszukującego pracy na wskazany okres ponowne nabycie statusu poszukującego pracy może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do jego nabycia (art. 33 ust. 4c ustawy).

 

Informację opracowano na podstawie:

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z póżn. zm.)

 

PUP: Powiatowy Urząd Pracy