Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Ubezpieczenie zdrowotne
Statystyki graficzne

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne

 

Jeżeli utracisz zatrudnienie, prawo do renty, zakończysz urlop macierzyński lub wychowawczy, to przez 30 dni zachowasz jeszcze prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Jeżeli zarejestrowałeś się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, to z chwilą uzyskania statusu bezrobotnego objęty zostajesz przez urząd ubezpieczeniem zdrowotnym. Prawo do niego posiadasz przez cały okres pozostawania w rejestrze osób bezrobotnych.

Wyjątki:

  • jeżeli jesteś właścicielem gospodarstwa rolnego (lub małżonkiem rolnika) o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego – nie zostaniesz objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w PUP, gdyż masz obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i tam podlegasz ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  • jeżeli pobierasz rentę rodzinną w wysokości nie przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę – nie zostaniesz objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w PUP, gdyż posiadasz pełne ubezpieczenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli utracisz status osoby bezrobotnej, przez 30 dni zachowasz jeszcze prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Pamiętaj, że w przypadku ubezpieczenia przez urząd pracy w trakcie bycia zarejestrowanym jako osoba bezrobotna masz prawo (i obowiązek) zgłosić do swojego ubezpieczenia małżonka oraz dzieci, które nie ukończyły 26 roku życia i nadal się uczą, jeśli nie są oni osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Za członka rodziny - do celów ubezpieczenia zdrowotnego - uważa się:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych (matka, ojciec) pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić PUP jako płatnika składek o nabyciu lub utracie uprawnień członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego oraz o zmianach lub błędach w podanych wcześniej danych członka rodziny.

 

Dodatkowe informacje

  • Nie będziesz miał prawa do 30-dniowego okresu ubezpieczenia po ustaniu pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia, a także po zaprzestaniu opłacania dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego; 
  • Posiadaczy gruntów rolnych po zaprzestaniu opłacania składek w KRUS obowiązuje 30-dniowy okres ubezpieczenia.

Informację opracowano na podstawie:

- USTAWA: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

PUP: Powiatowy Urząd Pracy

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:51:42)
Zredagowana przez: PUP Hajnówka (2013-07-09 11:21:05)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puphajnowka.pl/strona/ubezpieczenie-zdrowotne/79