Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Statystyki graficzne

Staże

Staże
Druk wniosku na staż do pobrania w załączniku poniżej pod informacją
 
Staż – oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez realizację zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania z pracodawcą stosunku pracy.

ZASADY ORGANIZACJI STAŻU:

 1.   Rozpatrując wnioski o organizację stażu Powiatowy Urząd Pracy w  Hajnówce bierze pod uwagę:

a)  deklarację zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej po zakończonym programie u organizatora na okres minimum 3-ch miesięcy. Szanse pozytywnego rozpatrzenia wniosku będą tym większe im deklarowany okres zatrudnienia bezrobotnego po ukończeniu stażu będzie dłuższy.

b)  dotychczasowe wywiązywanie się z zawartych umów z Urzędem,

c)   nie zmniejszaniem stanu zatrudnienia u organizatora stażu w okresie 6 m-cy przed złożeniem wniosku,

d)  prawidłowe wypełnienie składanego wniosku (kompletność danych, czytelność) oraz zakres programu stażu.

2.   O zorganizowanie stażu ubiegać się mogą Pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

3.   Realizacja wniosków o skierowanie osób bezrobotnych na staż będzie następować w ramach posiadanych na ten cel środków.

 


 
 

Staż może być zorganizowany na okres:

1)      od 3 do 6 miesięcy (art. 53 ust.1 ustawy),

2)      do 12 miesięcy dla bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia (art. 53 ust. 2 ustawy).

 
UWAGA:  Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

 
Podmiot uprawniony do organizacji stażu dla osób bezrobotnych (na podstawie ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) może złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.
 
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. Program powinien określać:
 1) nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy;
 2) zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;
 3) rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 4) sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 5) opiekuna osoby objętej programem stażu.
 
 
Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
Osoba bezrobotna nie może odbywać staż w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, ani w godzinach nadliczbowych.
Bezrobotny po zakończeniu stażu sporządza sprawozdanie z jego przebiegu, zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych i przedkłada go w Urzędzie Pracy w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia stażu. Sprawozdanie musi być potwierdzone przez opiekuna (podpis i pieczątka opiekuna) oraz Organizatora (podpis i pieczątka Organizatora) wraz z opinią wydaną przez Organizatora, zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie odbywania stażu. Opinia musi być potwierdzona przez Organizatora (podpis i pieczątka Organizatora).

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1265 i 1149).
2.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160).

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Hajnówce przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10A, piętro I, pokój 17 lub pod numerem telefonu (85)682 96 14, 682 96 13.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:17)
Zredagowana przez: PUP Hajnówka (2019-04-08 14:05:29)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puphajnowka.pl/strona/sta%C5%BCe/112