Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce
http://puphajnowka.pl/strona/roboty-publiczne/114

Roboty publiczne

Roboty publiczne jest to zatrudnienie bezrobotnego przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy oraz organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki.

 

Organizator robót publicznych składa wniosek o zorganizowanie robót publicznych do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót. Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne.

 

Roboty publiczne są organizowane na podstawie umowy zawartej przez starostę z ich organizatorem lub wskazanym przez niego pracodawcą. Umowa zawiera w szczególności:

1)     liczbę bezrobotnych,

2)     okres, na jaki zostaną zatrudnieni,

3)     rodzaj i miejsce wykonywanych robót,

4)     niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych,

5)     terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne,

6)     obowiązek informowania starosty o przypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10A, piętro I, pokój 17 lub pod numerem telefonu (085) 682 96 14, 682 96 13