Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce
http://puphajnowka.pl/strona/rejestracja-osob-nie-korzystajacych-z-uslugi-internetowej/55

Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej

Przebieg rejestracji:

 

1. Poszukujący pracy zgłasza się w celu dokonania rejestracji do wybranego lub wybranych PUP.

 

2. Rejestracja poszukującego pracy następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów, po poświadczeniu własnoręcznym podpisem w obecności pracownika PUP prawidłowości danych zamieszczonych w karcie rejestracyjnej oraz złożeniu pod odpowiedzialnością karną oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu poszukującego pracy.

 

3. Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do osobistego zawiadomienia PUP o wszelkich zmianach w danych zawartych w karcie rejestracyjnej oraz w złożonych oświadczeniach w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.

 

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownikowi PUP dokonującemu rejestracji:

 

1) dowód osobisty albo inny dokument tożsamości;

2) odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

3) świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;

4) dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada.

 

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy przekazuje pracownikowi PUP w trakcie rejestracji następujące dane:

 

1) imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;

2) obywatelstwo albo obywatelstwa;

3) numer PESEL;

4) imiona rodziców;

5) datę i miejsce urodzenia;

6) nazwisko rodowe;

7) adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;

8) wykształcenie;

9) ukończone szkoły;

10) zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;

11) poziom znajomości języków obcych;

12) posiadane uprawnienia zawodowe;

13) rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;

14) okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;

15) okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;

16) inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie;

17) sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;

18) kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

19) fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;

20) numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.

 

Wykaz dokumentów

 

Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce odbywa się w pok. Nr 2 w godz. 8.00-14.00.

 

Przed zgłoszeniem się do rejestracji prosimy o wypełnienie Karty rejestracyjnej. Druki kart do pobrania w pok.   Nr 2.

 

Prosimy o sporządzenie kserokopii dokumentów przedkładanych do rejestracji.

 

Informację opracowano na podstawie:

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1299)

 

PUP: Powiatowy Urząd Pracy