Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia
Statystyki graficzne

Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia

Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia jest pomocą dla pracodawców zamierzających zatrudnić bezrobotnych skierowanych przez urzędy pracy.

 

Starosta (oznacza Dyrektora PUP, który działa w imieniu Starosty) może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Umowa nie może być zawarta z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja, tj. przez 12 miesięcy, oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.

Umowy mogą być zawierane w okresie od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.

Niewywiązanie się z powyższego warunków, dotyczącego okresów zatrudnienia osoby bezrobotnej, powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty (oznacza Dyrektora PUP, który działa w imieniu Starosty).

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy, o którym mowa w ust. 3, powiatowy urząd pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Odmowa przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, przez pracodawcę lub przedsiębiorcę obliguje do zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Podstawa prawna:

  1. Art. 150 f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 1265 i 1149)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10A, piętro I, pokój 17 lub pod tel. (085) 682 96 13, 682 96 14.

Strona dodana przez: PUP Hajnówka (2016-01-11 10:51:50)
Zredagowana przez: PUP Hajnówka (2018-07-09 09:49:09)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx Wniosek o refundację kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia 2016-01-11 46.41kB plik stracił ważność
Arkusz kalkulacyjny Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 2016-02-02 76.61kB plik stracił ważność
Dokument docx Wniosek o zwrot kosztów refundacji do 30 roku życia 2016-02-03 15.81kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puphajnowka.pl/strona/refundacja-kosztow-zatrudnienia-bezrobotnego-do-30-roku-%C5%BCycia/203