Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prawa poszukujących pracy
Statystyki graficzne

Prawa poszukujących pracy

Osoba posiadająca status poszukującego pracy ma prawo do:

 

1) pośrednictwa pracy – prowadzonego w formie indywidualnych kontaktów pośrednika pracy z bezrobotnym lub poszukującym pracy, targów pracy, które są zbiorową prezentacją ofert pracy zawierających dane umożliwiające identyfikację pracodawcy oraz giełdy pracy, która umożliwia bezpośredni kontakt pracodawcy z kandydatami do pracy dobranymi przez pośrednika pracy;

 

2) poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, prowadzonych w formie:

 

^ porady indywidualnej polegającej na bezpośrednim kontakcie z doradcą zawodowym, który stosuje postępowanie wspomagające proces podejmowania decyzji zawodowej przez bezrobotnego lub poszukującego pracy,

 

^ porady grupowej prowadzonej przez doradcę zawodowego, podczas której uczestnicy zajęć mają możliwość dokonania samooceny oraz rozwijania umiejętności podejmowania decyzji związanych z planowaniem swojej kariery zawodowej,

 

^ informacji zawodowej dotyczącej zawodów, rynku pracy, możliwości szkolenia i kształcenia w formie materiałów drukowanych, audiowizualnych oraz komputerowych lub internetowych baz danych udostępnianych bezrobotnym lub poszukującym pracy indywidualnie lub podczas spotkania grupowego;

 

3) pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, która jest realizowana w formie szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, na które poszukującego pracy kieruje starosta lub w formie zajęć aktywizacyjnych w klubie pracy oraz poprzez dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia. 

 

Osoba posiadająca status poszukującego pracy, która: 

 

- jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

- jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

- otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

- uczestniczy w zajęciach centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

- jest żołnierzem rezerwy,

- pobiera rentę szkoleniową,

- pobiera świadczenie szkoleniowe,

- podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,

- jest pracownikiem, osobą wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej i jest zainteresowany pomocą w rozwoju zawodowym, 

 

może:

 

- korzystać z usług szkoleniowych;

- ubiegać się o sfinansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu; - ubiegać się o pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

- ubiegać się o sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych. 

W okresie odbywania szkolenia i studiów podyplomowych przysługuje stypendium. 

Osoba poszukująca pracy może uzyskać zwrot kosztów przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te została skierowana przez urząd pracy, w którym jest zarejestrowana i dojeżdża do tych miejsc. 

 

Osoba posiadająca status poszukującego pracy, która: 

 

- otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

- uczestniczy w zajęciach centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

- jest żołnierzem rezerwy,

- pobiera rentę szkoleniową,

- pobiera świadczenie szkoleniowe

może odbyć przygotowanie zawodowe dorosłych w celu uzyskania kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, potwierdzonych odpowiednio:

- świadectwem – w przypadku odbycia przygotowania zawodowego dorosłych w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych,

- zaświadczeniem potwierdzającym nabyte umiejętności – w przypadku odbycia przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do pracy dorosłych. 

 

Informację opracowano na podstawie:

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.)

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:28)
Zredagowana przez: PUP Hajnówka (2019-09-11 12:33:52)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puphajnowka.pl/strona/prawa-poszukujacych-pracy/61