Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Prace interwencyjne
Statystyki graficzne

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne
Druk wniosku na prace interwencyjne do pobrania w załączniku poniżej pod informacją

 

Prace interwencyjne – to zatrudnienie skierowanego bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło na podstawie umowy zawartej  ze Starostą w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce.

 

 

Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących:

 • partiami lub organizacjami politycznymi,
 • posłami lub senatorami  na potrzeby biur poselsko-senatorskich,
 • organizacjami związków zawodowych z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy,
 • organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy,
 • urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
 • kościołami lub związkami wyznaniowymi  z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz 1536 z póź. zm.),
 • przedstawicielstwami państw obcych.

 

Urząd Pracy może zrefundować część kosztów wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez Pracodawcę w związku  z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych przez okres do 6, 12 lub 24 miesięcy.

 

Zasady organizacji prac interwencyjnych zostały określone w art. 51, art. 56 i art. 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.)

 

Najczęściej stosowaną formą organizacji prac interwencyjnych jest refundacja na podstawieart. 51 ust. 1 ustawy – tj. obowiązek zatrudnienia  przez okres 9 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy - refundacja na okres do 6 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej (w zawartej umowie), nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku określonej w art. 72. ust. 1 pkt 1 ustawy, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia + dalsze obowiązkowe zatrudnienie po refundacji na okres 3 miesięcy.

 

Niewywiązanie się z warunku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w łącznych okresach podanych w art. 51, 56 i 59 powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie Art. 52 KP lub wygaśnięcia stosunku pracy przez skierowanego  bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem danego okresu po zakończeniu refundacji, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

 

Pomoc publiczna

Refundacja wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne dokonywana w ramach prac interwencyjnych stanowi pomoc de minimis na zasadach wynikających z  rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108  Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. UE L 352/1 z 24.12.2013) oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. UE L  359/9 z 24.12.2013).

 

Etapy organizacji prac interwencyjnych:

 1. Złożenie przez pracodawcę wniosku o organizację prac interwencyjnych.
 2. Rozpatrzenie wniosku i poinformowanie pracodawcy o decyzji urzędu.
 3. Zawarcie umowy cywilnoprawnej po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
 4. Skierowanie przez urząd osoby bezrobotnej.
 5. Zatrudnienie osoby bezrobotnej przez pracodawcę.
 6. Składanie przez pracodawcę wniosków o refundację w terminach i na zasadach określonych w zawartej umowie.

 

Podstawa prawna:

 • art. 51,56,59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 1482 z późn. zm.)
 
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce  przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10A, piętro I, pokój 17 lub pod numerem telefonu (085) 682 96 14, 682 96 13.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:55)
Zredagowana przez: PUP Hajnówka (2020-01-07 10:56:50)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puphajnowka.pl/strona/prace-interwencyjne/113