Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Statystyki graficzne

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce na zadania określone w art. 69a ust.2 realizowane stosownie do postanowień art. 69b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U z 2016r. poz. 645/ na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców tj. na Krajowy Fundusz Szkoleniowy otrzymał przyznaną decyzją MRPiPs z dnia 20 stycznia 2016 roku kwotę w wysokości 178,0 tys. zł.

 

 

Środki Funduszu Pracy mogą być przeznaczone na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, co ma zapobiegać utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającego się rynku pracy - w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce może przeznaczyć środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, w tym na: kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą:

- z zastrzeżeniem że, w 2017 roku środki KFS mogą być przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego tylko osób pracujących, zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami:

  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.
  2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, starosta (Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce) może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1, w tym na kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy (w rozumieniu przepisów ustawy, pracodawca oznacza jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika), którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się do decyzji pracodawcy.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiedni wniosek. w terminie do 31 października danego roku budżetowego.

Wnioski będą przyjmowane w terminie do 31 października danego roku budżetowego.

Wnioski pracodawców będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od dnia ich złożenia do chwili wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za podawane przez instytucje szkoleniowe w swoich ofertach szkoleniowych adnotacji, że oferowane przez nich szkolenia mogą być finansowane ze środków KFS.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:06:41)
Zredagowana przez: PUP Hajnówka (2017-02-22 14:49:59)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx 2017 KFS WNIOSEK o dofinasowanie kosztów kształcenia ustawicznego 2017-02-22 39.03kB plik stracił ważność
Dokument docx Specyfikacja do wniosku 2017 2017-02-22 16.02kB plik stracił ważność
Arkusz kalkulacyjny Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis 2017-02-22 76.61kB plik stracił ważność
Dokument docx Załącznik nr 2 2017-02-22 24.92kB plik stracił ważność

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puphajnowka.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/110