Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Statystyki graficzne

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Środki Funduszu Pracy mogą być przeznaczone na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, co ma zapobiegać utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającego się rynku pracy - w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Rada Rynku Pracy 24 października 2017 roku pozytywnie zaopiniowała podział środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2018, wzór podziału środków KFS na finansowanie w województwach działań, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, realizowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz przyjęła priorytety wydatkowania rezerwy KFS.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał podziału pomiędzy województwa limitów środków KFS na działania PUP, co pozwala na rozpoczęcie przez województwa działań związanych z podziałem przyznanych limitów pomiędzy powiaty.

W województwie podlaskim kwota KFS na określone w art. 69a ust.2 ww. ustawy działania powiatowych urzędów pracy na rok 2019 wynosi  5262,0 tys. zł.
 
I.  Priorytety ustalone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS na rok 2019 są następujące:

1)  wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych - (Barometr zawodów 2019: powiat hajnowski);

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników   spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;

4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej (wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a prac o szczególnym charakterze – załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych – Dz. U. nr 237 poz. 1656 z późn.zm.);

5) wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;

6)  wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 

II. Przy rozpatrywaniu Wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) zgodność działań z co najmniej jednym z ustalonych priorytetów wydatkowania środków KFS – niespełnienie tego kryterium spowoduje, iż Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego będzie rozpatrzony negatywnie;

2) możliwość sfinansowania działań wskazanych we Wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach posiadanych przez tut. Urząd środków KFS –  brak środków KFS spowoduje, iż Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego będzie rozpatrzony negatywnie;

3) uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego;

4) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

5) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS;

6) posiadanie przez realizatora kursu dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

7) posiadanie przez realizatora usługi finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

8) przeznaczenie środków KFS;

9) okres zatrudnienia pracownika oraz jego wymiar czasu pracy  u danego Pracodawcy przed datą złożenia Wniosku;

10) plany dotyczące dalszego zatrudnienia pracowników, którzy będą objęci kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

11) skorzystanie ze środków KFS w roku 2018.

Wniosek powinien być złożony w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem kształcenia ustawicznego, gdyż umowa może zostać zawarta tylko na działania, które jeszcze się nie rozpoczęły.

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

  • niepoprawienia Wniosku we wskazanym terminie;
  • niedołączenia do Wniosku wymaganych załączników;
  • gdy Wniosek wpłynie w terminie innym, niż wskazany przez Urząd. 

KFS jest to wydzielona część środków Funduszu Pracy, którą przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Podstawowym przeznaczeniem KFS jest dofinansowanie – na wniosek pracodawcy – kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w firmie; skorzystać z tych środków może też pracodawca.
Pracodawcą, w rozumieniu przepisów ww. ustawy, jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.
 
Pracodawca powinien złożyć WNIOSEK do Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce w terminie ogłoszenia naboru wniosków o środki KFS.
Wniosek dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w terminie ogłoszenia naboru zostanie udostępnione na stronie internetowej urzędu.
Umowa może być zawierana tylko na kształcenie ustawiczne, które się nie rozpoczęło.


Koszty wsparcia muszą być uzasadnione potrzebami pracodawcy i jego pracowników i być zgodne z priorytetami KFS.  Pracodawca powinien podać informację o planach dotyczących dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.

 

Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, starosta (Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce) może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1, w tym na kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za podawane przez instytucje szkoleniowe w swoich ofertach szkoleniowych adnotacji, że oferowane przez nich szkolenia mogą być finansowane ze środków KFS.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:06:41)
Zredagowana przez: PUP Hajnówka (2019-04-09 13:47:14)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx Ogłoszenie naboru na KFS 2019 2019-04-09 19.65kB POBIERZ
Dokument docx Wniosek KFS na 2019 rok 2019-04-09 120.28kB plik stracił ważność
Arkusz kalkulacyjny Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 2018-08-09 78.09kB POBIERZ
Dokument PDF BAROMETR ZAWODÓW 2019R. 2019-01-24 167.68kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puphajnowka.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/110