Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Statystyki graficzne

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Środki Funduszu Pracy mogą być przeznaczone na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, co ma zapobiegać utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającego się rynku pracy - w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Rada Rynku Pracy 24 października 2017 roku pozytywnie zaopiniowała podział środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2018, wzór podziału środków KFS na finansowanie w województwach działań, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, realizowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz przyjęła priorytety wydatkowania rezerwy KFS.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał podziału pomiędzy województwa limitów środków KFS na działania PUP, co pozwala na rozpoczęcie przez województwa działań związanych z podziałem przyznanych limitów pomiędzy powiaty.
Realizacja działań związanych z KFS na rok 2018 przez powiatowe urzędy pracy rozpocznie się po uzyskaniu przez PUP decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wysokości limitów środków z tego Funduszu.
W województwie podlaskim kwota KFS na określone w art. 69a ust.2 ww. ustawy działania powiatowych urzędów pracy na rok 2018 wynosi  2 438,3 tys. zł.
 
Priorytety wydatkowania środków KFS na rok 2018 są następujące:

1)    wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

2)    wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi  pracy;

3)    wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat

prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

KFS jest to wydzielona część środków Funduszu Pracy, którą przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Podstawowym przeznaczeniem KFS jest dofinansowanie – na wniosek pracodawcy – kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w firmie; skorzystać z tych środków może też pracodawca.
Pracodawcą, w rozumieniu przepisów ww. ustawy, jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.
 
Pracodawca powinien złożyć WNIOSEK do Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce w terminie ogłoszenia naboru wniosków o środki KFS.
Wniosek dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w terminie ogłoszenia naboru zostanie udostępnione na stronie internetowej urzędu.
Umowa może być zawierana tylko na kształcenie ustawiczne, które się nie rozpoczęło.


Koszty wsparcia muszą być uzasadnione potrzebami pracodawcy i jego pracowników i być zgodne z priorytetami KFS.  Pracodawca powinien podać informację o planach dotyczących dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.

 

Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, starosta (Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce) może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1, w tym na kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za podawane przez instytucje szkoleniowe w swoich ofertach szkoleniowych adnotacji, że oferowane przez nich szkolenia mogą być finansowane ze środków KFS.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:06:41)
Zredagowana przez: PUP Hajnówka (2018-10-30 08:53:37)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx Wniosek KFS na 2018 r 2018-08-09 117.93kB plik stracił ważność
Dokument PDF Barometr Zawodów 2018-08-09 230.22kB POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 2018-08-09 78.09kB plik stracił ważność
Dokument PDF Informacja o konkursie "Organizacja ucząca się" 2018-09-03 470.65kB POBIERZ
Dokument docx Ogłoszenie 2018 o naborze wniosków KFS 2018-10-30 13.63kB plik stracił ważność

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puphajnowka.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/110