Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce
http://puphajnowka.pl/strona/jednorazowa-refundacja-kosztow-z-tyt-skladek-zus/119

Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS

Starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:

Kwota refundowanych składek, nie może przekroczyć 300 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień podpisania umowy o jednorazową refundację składek.