Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
Statystyki graficzne

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG

Zatrudnianie cudzoziemców

 

Informacje dla pracodawców planujących zatrudnić obcokrajowców. Opis możliwości zatrudnienia obcokrajowców, a także obowiązków, jakie musi dopełnić pracodawca aby takie zatrudnienie mogło mieć miejsce. 

 

I. Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcom:

 

Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543), zmieniająca procedurę wpisu oświadczeń o powierzeniu pracy dla cudzoziemców 

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.

Praca cudzoziemca nie może być związana z działalnością sezonową (rozporządzenie ws. podklasy działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową).  

Podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi ma obowiązek złożyć stosowne oświadczenie w celu uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Załączniki wymagane do złożenia oświadczenia:

 • ważny dowód osobisty lub ważny paszport – w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy jest osoba fizyczna
 • kopie wszystkich wypełnionych stron paszportu cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium RP kopie stron paszportu cudzoziemca z danymi osobowymi
 • dowód wpłaty (podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia, dokonuje wpłaty w wysokości: 30 zł)
 • oświadczenie dot. niekaralności podmiotu powierzającego pracę

 

Wpłaty - (30 zł / za 1 egzemplarz), w związku ze złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10A
17-200 Hajnówka
Nr kontaBank Pekao S.A. 98 1240 5279 1111 0010 1819 6727


Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane:

- nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/ imię i nazwisko oraz adres siedziby/ miejsca zamieszkania pracodawcy);
- tytuł dokonanej wpłaty ( złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)
- dane cudzoziemca ( imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenie).
Wpłat prosimy dokonywać indywidualnie dla każdego cudzoziemca.
 
Złożenie niekompletnego oświadczenia lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Oświadczenie powinno być wypełnione czytelnie (najlepiej drukowanymi literami), bez skreśleń, jednym kolorem długopisu.

Uwaga! Dla agencji pracy tymczasowej powierzających pracę cudzoziemcom w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny formularz oświadczenia

Terminy załatwienia sprawy

Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce dokonuje wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń lub wydaje decyzję o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji w terminie 7 dni roboczych, a  w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż 30 dni.

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom  są przyjmowane
w pok. 3 ( parter PUP) w godz. 08:00 - 14:00 
tel. 85 682 96 26Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi można wypełnić i wysłać za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Dokumenty składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Należy również dołączyć skany dokumentów wymaganych do złożenia oświadczenia (oryginały dokumentów wymagane przy odbiorze). Załączniki należy dołączyć po kompletnym wypełnieniu wniosku, na końcu przez jego podpisaniem podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Złożenie niekompletnego oświadczenia lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych.
Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

 

 

II. Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemców:

 

Zezwolenie na pracę sezonową (typ S)może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zezwolenie wydaje się, jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę sezonową, czyli w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem lub gastronomią i zakwaterowaniem (rozporządzenie ws. podklasy działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową - Dz. U. 2017 r. poz. 2348).

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Przesłanki uzasadniające wydanie zezwolenia na pracę sezonową

 1. cudzoziemiec ma być zatrudniony w celu wykonywania pracy sezonowej;
 2. wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty.

 

 Informacja starosty nie jest wymagana, jeżeli pracodawca wnioskuje o zatrudnienie cudzoziemca, który:

 • jest obywatelem jednego z państw takich, jak: Rosja, Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Ukraina;
 • w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

 


Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dołącza:

 1. ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży– w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;
 2. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; dla tych, którzy przebywają w Polsce;
 3. kopię stron ważnego dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca – w przypadku gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy; ( pracodawca, APT)
 5. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku, gdy podmiotem powierzającym pracę jest Agencja Pracy Tymczasowej;
 6. informację starosty, o której mowa w art. 88o ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku - jeżeli jest ona wymagana ( zwolnieni obywatele 6 państw + rozporządzenie wojewody)
 7. dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy - w przypadku, gdy informacja starosty była wymagana (przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego);
 8. dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat - w przypadku, gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 9. dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w  ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 10. dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy;
 11. oświadczenie o niekaralności podmiotu powierzającego pracę.


 

Wpłaty - (30 zł / za 1 egzemplarz), w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10A
17-200 Hajnówka

Nr kontaBank Pekao S.A. 98 1240 5279 1111 0010 1819 6727


Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane:

- nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/ imię i nazwisko oraz adres siedziby/ miejsca zamieszkania pracodawcy);
- tytuł dokonanej wpłaty ( złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową)
- dane cudzoziemca ( imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenie).

Wpłat prosimy dokonywać indywidualnie dla każdego cudzoziemca.
 

Wnioskodawca, który złożył niekompletny wniosek, bądź nie przedstawił oryginałów wymaganych dokumentów do wglądu, zostanie wezwany do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni. Nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Uwaga! Dla agencji pracy tymczasowej powierzających pracę cudzoziemcom w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny wniosek.

Termin rozpatrzenia wniosku:

 • 7 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia kompletnego wniosku w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego;
 • 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, w sprawach wymagających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
 • 2 miesiące od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych

 

Informujemy, że  wnioski o zezwolenie na pracę sezonową są przyjmowane w pok. 3 (parter PUP) w godz. 08:00 - 14:00,  tel. 85 682 96 26. 

Wnioski na pracę sezonową można wypełnić i wysłać za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Dokumenty składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Należy również dołączyć skany dokumentów wymaganych do złożenia oświadczenia lub wniosku na zezwolenie do pracy sezonowej (oryginały dokumentów wymagane przy odbiorze). Załączniki należy dołączyć po kompletnym wypełnieniu wniosku, na końcu przez jego podpisaniem podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Złożenie niekompletnego oświadczenia/wniosku lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych.

Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

 


Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:15:39)
Zredagowana przez: PUP Hajnówka (2018-08-08 11:43:00)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puphajnowka.pl/strona/informacje-o-zatrudnianiu-cudzoziemcow-z-ue-i-eog/127