Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
Statystyki graficzne

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

 

L.p.

Rodzaj dokumentu

Sytuacja, w której wymagane jest przedłożenie dokumentu

1.

Dowód osobisty lub paszport

w przypadku paszportu wymagane jest dodatkowo zaświadczenie o aktualnym zameldowaniu zawierające numer PESEL, bądź decyzja o wymeldowaniu z pobytu stałego;

w przypadku meldunku czasowego wymagane jest zaświadczenie o zameldowaniu czasowym

2.

Oryginał lub odpis dyplomu, świadectwa ukończonej szkoły ponadpodstawowej wraz z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

nie dotyczy osób z wykształceniem podstawowym

3.

Zaświadczenia o ukończeniu kursów oraz potwierdzające uprawnienia zawodowe

dotyczy osób, które mają dodatkowe kwalifikacje

4.

Oryginały WSZYSTKICH świadectw pracy lub świadectw służby

WYMAGANE

5.

Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz inne dokumenty świadczące o sprawowanych obowiązkach

dotyczy osób, które sprawują funkcje reprezentacyjne w spółce

 

6.

Zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania i OPŁACANIA składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

nie dotyczy osób, które opłacały składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia

7.

Zaświadczenie o okresie pracy z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc oraz informacją czy były odprowadzane składki na ZUS i Fundusz Pracy

dotyczy osób, które były zatrudnione: w niepełnym wymiarze czasu pracy, na umowę zlecenie, umowę o świadczenie usług, umowę o pracę nakładczą, umowę agencyjną

8.

Zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres pobierania świadczeń tj: zasiłek chorobowy, macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, świadczenie rehabilitacyjne oraz podstawę jego wymiaru

dotyczy osób, które pobierały świadczenie z ZUS poza okresem zatrudnienia

9.

Decyzje organu rentowego lub zaświadczenie o okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej lub świadczenia rehabilitacyjnego

Orzeczenie stwierdzające zdolność do pracy

dotyczy osób ostatnio pobierających rentę lub świadczenie

10.

Aktualna decyzja o wysokości renty rodzinnej

dotyczy osób pobierających rentę rodzinną

11.

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o okresie pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego

dotyczy osób, które taki zasiłek pobierały

 

12.

Akty urodzenia dzieci

dotyczy osób, które przebywały na urlopie wychowawczym

13.

Książeczka wojskowa

dotyczy osób, które odbywały służbę wojskową

14.

Orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności

wymagane w przypadku osób posiadających taki dokument

15.

Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac

dotyczy osób, które posiadają taki dokument

16.

Zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych (lub nakaz płatniczy)

dotyczy osób będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej

17.

Decyzja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników

dotyczy domowników i współmałżonków rolnika zamieszkujących w  gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe

18.

Świadectwo zwolnienia

dotyczy osób, które przebywały w zakładzie karnym

19.

Zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc oraz informacją czy były odprowadzane składki na ZUS i Fundusz Pracy

dotyczy osób, które wykonywały pracę podczas przebywania w zakładzie karnym

20.

Akt małżeństwa i PESEL małżonka;

Akty urodzenia dzieci, PESEL dzieci oraz zaświadczenie o kontynuacji nauki, jeżeli dziecko ukończyło 18 rok życia

dotyczy osób zgłaszających do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:30:26)
Zredagowana przez: PUP Hajnówka (2015-05-12 14:10:30)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puphajnowka.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-pierwszej-rejestracji-jako-bezrobotny/49