Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dodatek aktywizacyjny
Statystyki graficzne

Dodatek aktywizacyjny

 1. Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie, która będąc bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku dla bezrobotnych podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęła zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 2. Powiatowy urząd pracy przyznaje dodatek aktywizacyjny na podstawie wniosku złożonego przez osobę zainteresowaną.
 3. Jeżeli bezrobotny podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy, wówczas:

  -      dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych (zasiłek w kwocie podstawowej),

  -      dodatek przysługuje od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej

 4. Jeżeli bezrobotny w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, wówczas:

  -      dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzenia za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej niż 50% zasiłku dla bezrobotnych,

  -      dodatek przysługuje od dnia złożenia wniosku do ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia

 5. Składając wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego należy załączyć następujące dokumenty, które stanowią integralną część wniosku:

  -      kserokopię umowy o pracę potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub

  -      zaświadczenie wystawione przez pracodawcę zawierające informacje o wymiarze czasu pracy i wysokości wynagrodzenia.

 6. W przypadku osób ubiegających się o dodatek aktywizacyjny, które w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy podjęły zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, konieczne jest comiesięczne dokumentowanie otrzymywanego wynagrodzenia o pracę.

W przypadku nieudokumentowania otrzymanego w danym miesiącu wynagrodzenia, dodatek aktywizacyjny nie zostanie wypłacony z winy osoby zainteresowanej.

 

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

-      skierowania przez Urząd do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane,

-      podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,

-      podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego,

-      przebywania na urlopie bezpłatnym.

 

Dodatek aktywizacyjny podlega zwrotowi jeżeli został:

-      wypłacony mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania (np. wcześniejsze zakończenie zatrudnienia),

-      wypłacony na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów lub w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą świadczenie,

-      wypłacony za okres, za który osoba nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia na zasadach określonych w art. 78.

 

Informację opracowano na podstawie:

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 136 poz. 1118 z późn. zm.)

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:52:01)
Zredagowana przez: PUP Hajnówka (2019-09-11 12:39:29)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego 2013-05-07 14.97kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puphajnowka.pl/strona/dodatek-aktywizacyjny/80