Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat hajnowski

Zobacz również:
2018 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Sierpień 2018
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 137 63 67 26 1205 527 122 66
w tym
osoby
poprzednio pracujące 116 52 63 24 1034 440 122 66
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
3 2 3 1 39 13 25 9
dotychczas nie pracujące 21 11 4 2 171 87 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 49 19 29 10 647 268 60 27
w tym posiadający gospodarstwo rolne 5 1 6 2 88 31 18 5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 11 6 2 - 22 15 - -
Cudzoziemcy 1 1 - - 7 6 1 1
Bez kwalifikacji zawodowych 44 22 12 3 396 186 26 17
Bez doświadczenia zawodowego 37 20 7 4 253 135 - -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 13 - 1 - 167 - 3
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 122 55 47 20 1033 462 96 52

W tym

Do 30 roku życia 44 25 22 10 259 159 28 19
Do 25 roku życia 28 17 8 4 129 81 9 5
długotrwale bezrobotne 43 14 24 9 700 290 - -
Powyżej 50 roku życia 35 13 10 3 383 123 54 22
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 26 18 5 1 195 165 26 21
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 2 2 - -
Niepełnosprawni 10 4 2 1 76 30 9 6
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1211 521 656 269 134 72
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 137 63 49 19 24 14

z tego

po raz pierwszy 33 14 12 4 6 3
po raz kolejny 104 49 37 15 18 11

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu 7 5 4 3 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 5 - 3 -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 143 57 58 20

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 67 26 29 10

z tego

niesubsydiowanej 39 14 17 6

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 1 - 1 -
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 28 12 12 4

z tego

prac interwencyjnych 10 7 1 1
robót publicznych 12 2 8 1
podjęcia działalności gospodarczej 2 2 1 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 1 - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 1 1 1 1
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 2 - 1 -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 22 18 8 6
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 4 - 3 -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 9 3 - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 21 4 11 2
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 8 4 2 1
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 4 1 - -
innych 8 1 5 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1205 527 647 268
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 196 106 108 53

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 260 158 125 79 382 118 714 294
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 44 25 28 17 35 13 43 14
z tego po raz pierwszy 19 9 16 9 6 2 - -
po raz kolejny 25 16 12 8 29 11 43 14

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - - - -
po stażu 2 2 1 1 1 1 2 1
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu - - - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 4 - 5 -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 42 22 21 12 34 8 57 18

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 22 10 8 4 10 3 24 9

z tego

niesubsydiowanej 14 6 7 3 2 1 11 4
z tego podjęcie działalności gospodarczej 1 - - - - - 1 -
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 8 4 1 1 8 2 13 5
z tego prac interwencyjnych 2 1 1 1 2 1 3 2
robót publicznych - - - - 6 1 9 2
podjęcia działalności gospodarczej 2 2 - - - - 1 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 - - - - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 1 1 - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 2 - - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 13 10 8 6 3 2 6 4
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - 3 - 2 -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 3 1 2 1 - - 4 1
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 2 - 2 - 7 1 10 2
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 1 1 1 1 2 - 3 1
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 4 1 - -
innych 1 - - - 5 1 8 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 3 2 3 3 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 259 159 129 81 383 123 700 290
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 86 51 62 39 51 20 72 36
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 130 71
zatrudnione przy robotach publicznych 42 17
odbywające szkolenie - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 122 97
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 56 21
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 32 15
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 3 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 2 -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 1 -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 33 16

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 9 6
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 7 2 13 5
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 17 12 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 17 12 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 6 5
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -