Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat hajnowski

Zobacz również:
2018 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Grudzień 2018
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 209 117 104 63 1297 564 141 66
w tym
osoby
poprzednio pracujące 174 89 87 52 1135 473 141 66
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
5 3 4 1 48 16 31 13
dotychczas nie pracujące 35 28 17 11 162 91 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 98 59 50 33 651 273 53 23
w tym posiadający gospodarstwo rolne 14 6 4 3 89 32 14 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 18 13 9 5 27 21 1 1
Cudzoziemcy 2 1 1 - 9 7 1 1
Bez kwalifikacji zawodowych 64 34 26 13 416 200 27 13
Bez doświadczenia zawodowego 64 48 31 18 244 141 - -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 12 - 6 - 175 - 4
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 197 110 85 49 1120 495 105 45

W tym

Do 30 roku życia 93 62 57 34 256 160 28 16
Do 25 roku życia 55 39 30 19 119 72 9 4
długotrwale bezrobotne 66 30 19 9 753 320 - -
Powyżej 50 roku życia 47 15 12 9 436 124 61 17
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 16 14 8 5 190 164 17 16
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 1 - - 5 4 - -
Niepełnosprawni 14 10 5 3 95 45 12 6
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1267 546 636 260 139 70
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 209 117 98 59 25 10

z tego

po raz pierwszy 16 9 8 4 4 3
po raz kolejny 193 108 90 55 21 7

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 - - - -
po robotach publicznych 8 2 6 1 1 -
po stażu 83 67 39 32 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 11 3 6 2
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 179 99 83 46

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 104 63 50 33

z tego

niesubsydiowanej 87 56 43 28

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 2 1 1 -
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 17 7 7 5

z tego

prac interwencyjnych 3 2 1 1
robót publicznych 4 4 3 3
podjęcia działalności gospodarczej 6 1 3 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 1 - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 3 - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 12 9 6 4
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 2 - 2 -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 7 3 4 3
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 28 10 12 3
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 12 10 3 2
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 1 - -
innych 13 3 6 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1297 564 651 273
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 176 97 95 46

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 254 151 117 66 414 124 727 305
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 93 62 55 39 47 15 66 30
z tego po raz pierwszy 9 5 6 3 3 1 - -
po raz kolejny 84 57 49 36 44 14 66 30

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - 1 1
po robotach publicznych - - - - 4 - 6 1
po stażu 55 42 36 29 8 6 10 7
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu - - - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 6 1 11 3
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 88 52 51 31 25 15 40 15

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 57 34 30 19 12 9 19 9

z tego

niesubsydiowanej 51 33 27 19 12 9 17 9
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - - - 2 1
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 6 1 3 - - - 2 -
z tego prac interwencyjnych 1 1 - - - - - -
robót publicznych - - - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 2 - - - - - 1 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - - 1 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 3 - 3 - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 7 6 5 4 - - 1 -
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - 1 - 2 -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 4 2 3 2 2 1 2 1
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 12 3 9 2 3 2 8 3
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 8 7 4 4 - - 2 1
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 1 1 - -
innych - - - - 6 2 6 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 3 1 2 2 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 256 160 119 72 436 124 753 320
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 71 47 47 31 48 13 75 40
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 100 56
zatrudnione przy robotach publicznych 18 12
odbywające szkolenie - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 47 33
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 34 12
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 36 17
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 5 2

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 4 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 1 1
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 32 16

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 10 7
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 7 4 12 7
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 4 1 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 4 1 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 2 1 8 6
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 1 - 1 -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 1 -