Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat hajnowski

Zobacz również:
2019 Styczeń Luty Marzec Kwiecień
2018 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Kwiecień 2019
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 100 53 86 47 1253 511 157 74
w tym
osoby
poprzednio pracujące 88 44 79 41 1106 432 157 74
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
3 2 5 4 56 28 40 24
dotychczas nie pracujące 12 9 7 6 147 79 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 36 19 33 20 652 258 54 25
w tym posiadający gospodarstwo rolne 6 2 3 2 105 34 17 6
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 17 11 5 4 20 14 2 -
Cudzoziemcy 1 1 2 2 3 1 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 27 17 20 11 400 190 31 17
Bez doświadczenia zawodowego 22 14 9 8 228 126 2 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 4 - 3 - 151 - 2
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 98 47 62 32 1061 438 109 54

W tym

Do 30 roku życia 37 24 32 17 238 144 22 13
Do 25 roku życia 20 13 16 8 89 56 6 4
długotrwale bezrobotne 35 10 15 7 731 292 2 2
Powyżej 50 roku życia 20 8 19 8 431 112 66 24
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 7 6 6 4 173 147 24 20
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 5 4 1 1
Niepełnosprawni 12 9 7 5 103 49 24 12
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1342 553 691 280 171 81
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 100 53 36 19 22 9

z tego

po raz pierwszy 21 14 8 5 2 1
po raz kolejny 79 39 28 14 20 8

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 1 1 - - 1 1
po stażu 8 6 4 3 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 4 - 4 -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 189 95 75 41

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 86 47 33 20

z tego

niesubsydiowanej 60 34 27 16

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 3 1 1 1
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 26 13 6 4

z tego

prac interwencyjnych 20 10 5 4
robót publicznych 2 1 1 -
podjęcia działalności gospodarczej 1 1 - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 1 - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 1 - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 1 1 - -
rozpoczęcie szkolenia 1 - 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego 1 - 1 -
rozpoczęcie stażu 17 14 7 6
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 9 4 8 3
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 11 8 6 5
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 37 10 11 3
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 9 4 3 2
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 5 1 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 1 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 5 3 - -
innych 7 3 4 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1253 511 652 258
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 167 88 90 44

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 269 154 106 60 458 121 748 306
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 37 24 20 13 20 8 35 10
z tego po raz pierwszy 14 9 10 6 1 X - -
po raz kolejny 23 15 10 7 19 8 35 10

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - 1 1 - -
po stażu 2 2 - - 2 2 2 1
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu - - - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 2 - 4 -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 67 34 35 16 47 17 52 24

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 32 17 16 8 19 8 15 7

z tego

niesubsydiowanej 26 14 13 6 8 4 9 4
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - - - - -
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 6 3 3 2 11 4 6 3
z tego prac interwencyjnych 2 1 1 1 9 3 5 2
robót publicznych - - - - 2 1 - -
podjęcia działalności gospodarczej 1 1 1 1 - - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 - - - - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 1 - 1 - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 1 1 - - - - 1 1
rozpoczęcia szkolenia 1 - 1 - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego 1 - 1 - - - - -
rozpoczęcia stażu 10 8 6 4 1 1 2 2
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - 5 - 7 2
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 4 3 1 - 1 1 2 2
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 14 3 7 2 7 2 10 4
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 6 3 4 2 - - 3 2
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 5 1 5 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 2 1 2 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 5 3 - -
innych - - - - 2 - 6 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 1 - 2 1 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 238 144 89 56 431 112 731 292
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 69 45 38 25 43 12 75 39
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 101 64
zatrudnione przy robotach publicznych 17 14
odbywające szkolenie 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego 1 -
odbywające staż 104 76
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 43 16
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 33 15
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 2 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 1 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 1 1
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 34 16

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 10 6
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 1
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 13 8 21 11
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 25 17 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 25 17 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 1 3 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 1 2 1