Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat hajnowski

Zobacz również:
2019 Styczeń
2018 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Styczeń 2019
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 207 83 42 21 1387 586 161 72
w tym
osoby
poprzednio pracujące 187 72 40 20 1220 492 161 72
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
7 3 1 - 47 17 31 14
dotychczas nie pracujące 20 11 2 1 167 94 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 78 32 11 6 695 288 57 25
w tym posiadający gospodarstwo rolne 14 7 2 1 94 33 14 6
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 13 6 5 3 27 19 2 -
Cudzoziemcy - - - - 9 7 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 64 26 8 2 456 216 31 16
Bez doświadczenia zawodowego 36 19 6 5 253 144 1 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 13 - 3 - 175 - 5
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 188 82 31 16 1183 515 120 53

W tym

Do 30 roku życia 68 33 17 8 289 172 34 21
Do 25 roku życia 31 16 8 2 128 77 11 7
długotrwale bezrobotne 78 34 9 5 788 336 1 1
Powyżej 50 roku życia 58 17 4 3 460 129 66 18
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 28 19 4 4 201 170 23 19
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 5 4 1 1
Niepełnosprawni 15 5 3 1 100 45 18 7
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1297 564 651 273 141 66
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 207 83 78 32 50 22

z tego

po raz pierwszy 21 11 7 5 6 3
po raz kolejny 186 72 71 27 44 19

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - -
po stażu - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 30 11 3 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 117 61 34 17

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 42 21 11 6

z tego

niesubsydiowanej 31 14 8 4

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 1 - - -
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 11 7 3 2

z tego

prac interwencyjnych 5 4 - -
robót publicznych 4 2 3 2
podjęcia działalności gospodarczej - - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 1 - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 1 1 - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 20 17 7 6
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 16 6 - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 1 - 1 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 5 1 2 -
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 13 8 3 2
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 3 1 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 3 - 3 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 - 2 -
innych 11 7 4 3
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1387 586 695 288
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 181 100 96 49

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 256 160 119 72 436 124 753 320
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 68 33 31 16 58 17 78 34
z tego po raz pierwszy 16 7 11 4 2 1 - -
po raz kolejny 52 26 20 12 56 16 78 34

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - - - -
po stażu - - - - - - - -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu - - - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 1 1 17 3 28 10
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 34 20 21 10 34 12 43 18

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 17 8 8 2 4 3 9 5

z tego

niesubsydiowanej 12 5 7 2 1 1 5 3
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - - - - -
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 5 3 1 - 3 2 4 2
z tego prac interwencyjnych 2 1 1 - 1 1 1 1
robót publicznych 1 1 - - 2 1 3 1
podjęcia działalności gospodarczej - - - - - - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 - - - - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 1 1 - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne - - - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 10 7 7 4 3 3 1 1
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - 10 2 15 5
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 1 - 1 - - - - -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 1 1 - - 2 - 3 -
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 5 4 5 4 1 1 7 4
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 3 1 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 3 - 2 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 3 - - -
innych - - - - 5 2 4 2
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 1 1 1 1 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 289 172 128 77 460 129 788 336
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 78 51 52 33 48 14 78 40
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 97 58
zatrudnione przy robotach publicznych 19 13
odbywające szkolenie - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 66 50
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 16 6
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 32 16
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 3 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 3 2

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 1 1
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 32 16

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 8 6
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 6 2 12 5
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 30 26 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 30 26 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 9 7
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 1 -