Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat hajnowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Maj 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 174 82 103 55 1452 643 167 77
w tym
osoby
poprzednio pracujące 144 66 94 48 1267 548 166 77
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
5 3 2 2 48 12 28 6
dotychczas nie pracujące 30 16 9 7 185 95 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 68 31 51 26 743 319 56 21
w tym posiadający gospodarstwo rolne 10 7 11 6 105 45 14 5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 21 14 5 4 34 18 2 1
Cudzoziemcy 2 - - - 8 5 2 2
Bez kwalifikacji zawodowych 54 25 23 13 456 216 29 16
Bez doświadczenia zawodowego 44 27 20 15 269 145 2 1
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 12 - 8 - 187 - 5
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 157 81 76 41 1235 558 127 57

W tym

Do 30 roku życia 71 38 33 18 317 172 32 16
Do 25 roku życia 45 22 17 8 142 63 8 2
długotrwale bezrobotne 51 31 36 24 825 376 5 5
Powyżej 50 roku życia 33 12 19 7 473 155 73 24
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 15 13 11 9 195 169 19 16
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 2 2 1 1
Niepełnosprawni 18 8 10 5 102 40 21 4
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1515 671 791 339 190 87
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 174 82 68 31 26 15

z tego

po raz pierwszy 31 12 17 8 4 2
po raz kolejny 143 70 51 23 22 13

z tego

po pracach interwencyjnych 1 - - - - -
po robotach publicznych 7 6 1 1 1 1
po stażu 27 23 7 5 2 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 1 1 1 1 1
po pracach społecznie użytecznych 6 2 2 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 237 110 116 51

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 103 55 51 26

z tego

niesubsydiowanej 69 39 38 21

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 3 2 3 2
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 34 16 13 5

z tego

prac interwencyjnych 15 9 3 2
robót publicznych 14 5 8 2
podjęcia działalności gospodarczej 1 - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 1 1 1 1
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 3 1 1 -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 23 15 11 8
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 18 3 15 3
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 19 4 5 1
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 35 12 14 2
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 21 16 10 7
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 4 1 3 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 5 2 2 1
innych 9 2 5 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1452 643 743 319
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 207 94 108 50

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 335 186 144 70 494 160 873 393
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 71 38 45 22 33 12 51 31
z tego po raz pierwszy 21 8 16 5 3 2 - -
po raz kolejny 50 30 29 17 30 10 51 31

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - 1 - - -
po robotach publicznych 2 2 - - 3 2 4 3
po stażu 11 10 6 5 2 1 7 6
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu - - - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 3 2 4 2
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 86 51 46 28 54 17 99 48

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 33 18 17 8 19 7 36 24

z tego

niesubsydiowanej 26 15 12 7 4 2 18 13
z tego podjęcie działalności gospodarczej 1 1 - - 1 - 1 1
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 7 3 5 1 15 5 18 11
z tego prac interwencyjnych 1 - 1 - 5 3 6 5
robót publicznych 2 1 1 - 9 2 10 5
podjęcia działalności gospodarczej - - - - 1 - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 1 1 1 1 - - 1 1
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 3 1 2 - - - 1 -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 17 12 9 6 2 1 8 6
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - 9 1 17 3
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 4 1 2 1 4 1 8 1
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 17 8 7 4 5 1 12 3
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 15 12 11 9 3 3 10 8
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 4 1 2 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 5 2 - -
innych - - - - 3 - 6 2
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 3 1 1 1 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 317 172 142 63 473 155 825 376
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 88 37 59 21 55 19 82 48
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 93 55
zatrudnione przy robotach publicznych 53 30
odbywające szkolenie - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 129 81
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 87 36
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 41 22
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 2 -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 2 2

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 2 2
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 41 20

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 15 8
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 8 6 9 7
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 35 24 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 35 24 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 2 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 2 - 6 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 1 - 1 -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 1 -