Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat hajnowski

Zobacz również:
2019 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec
2018 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Lipiec 2019
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 135 77 77 48 1144 477 135 63
w tym
osoby
poprzednio pracujące 112 61 70 43 1001 397 134 63
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
9 5 3 3 50 23 35 18
dotychczas nie pracujące 23 16 7 5 143 80 1 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 61 31 38 24 596 236 53 23
w tym posiadający gospodarstwo rolne 13 8 8 6 87 31 13 5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 5 3 2 1 13 10 2 1
Cudzoziemcy 3 3 - - 6 3 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 37 19 16 10 362 174 25 12
Bez doświadczenia zawodowego 34 23 12 7 218 126 2 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 16 - 6 - 153 - 4
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 120 64 53 33 983 418 97 50

W tym

Do 30 roku życia 43 27 22 16 216 133 17 13
Do 25 roku życia 23 16 10 7 77 51 4 2
długotrwale bezrobotne 30 14 18 9 677 269 - -
Powyżej 50 roku życia 33 15 17 10 398 102 61 20
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 25 20 9 9 175 147 18 16
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 4 3 1 1
Niepełnosprawni 10 5 4 1 88 42 27 14
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1167 479 609 241 147 70
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 135 77 61 31 27 13

z tego

po raz pierwszy 22 14 10 6 6 3
po raz kolejny 113 63 51 25 21 10

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 5 5 5 5 1 1
po stażu 21 15 9 5 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 1 - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 158 79 74 36

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 77 48 38 24

z tego

niesubsydiowanej 53 32 25 15

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 1 1 - -
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 24 16 13 9

z tego

prac interwencyjnych 13 8 5 3
robót publicznych 8 6 6 5
podjęcia działalności gospodarczej 2 1 2 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 1 1 - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne - - - -
rozpoczęcie szkolenia - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 19 10 8 2
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 3 - 3 -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 6 3 3 1
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 28 10 15 5
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 6 2 2 1
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 5 1 3 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 3 2 1 1
innych 10 3 1 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1144 477 596 236
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 156 77 89 44

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 227 136 79 50 402 102 692 274
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 43 27 23 16 33 15 30 14
z tego po raz pierwszy 13 9 6 4 4 2 - -
po raz kolejny 30 18 17 12 29 13 30 14

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - 2 2 - -
po stażu 9 3 5 2 3 3 2 2
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu - - - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 1 - 1 -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 52 29 23 14 37 15 45 19

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 22 16 10 7 17 10 18 9

z tego

niesubsydiowanej 13 9 8 5 11 7 15 8
z tego podjęcie działalności gospodarczej 1 1 - - - - 1 1
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 9 7 2 2 6 3 3 1
z tego prac interwencyjnych 7 5 2 2 2 1 1 -
robót publicznych 1 1 - - 3 2 1 -
podjęcia działalności gospodarczej - - - - 1 - 1 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 1 1 - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne - - - - - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 12 6 5 3 1 1 3 1
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - 1 - 2 -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 4 1 2 1 - - 1 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 9 4 4 2 4 1 10 6
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 3 1 2 1 2 - 2 1
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 5 1 5 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 1 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 3 2 - -
innych 2 1 - - 3 - 4 1
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 1 2 1 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 216 133 77 51 398 102 677 269
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 69 42 36 21 39 12 72 33
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 100 64
zatrudnione przy robotach publicznych 37 21
odbywające szkolenie - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 104 63
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 39 15
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 33 13
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 3 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 1 -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu 1 -
dobrowolnej rezygnacji - -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 35 14

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 12 7
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 7 5 7 6
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 26 14 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 26 14 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 3 3 6 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 1 1 2 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 2 -