Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat hajnowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Listopad 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 191 80 78 42 1275 544 134 68
w tym
osoby
poprzednio pracujące 160 60 67 37 1101 453 134 68
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
4 2 1 - 41 16 28 14
dotychczas nie pracujące 31 20 11 5 174 91 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 84 35 27 20 675 274 58 32
w tym posiadający gospodarstwo rolne 12 5 4 3 89 30 18 8
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 13 11 5 1 42 24 - -
Cudzoziemcy - - 1 - 4 3 1 1
Bez kwalifikacji zawodowych 60 26 16 7 419 199 19 14
Bez doświadczenia zawodowego 45 27 19 10 249 128 - -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 13 - 2 - 168 - 5
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 163 77 55 30 1085 478 95 48

W tym

Do 30 roku życia 71 42 40 22 270 165 22 14
Do 25 roku życia 38 24 20 11 125 73 5 1
długotrwale bezrobotne 63 26 11 5 752 309 2 2
Powyżej 50 roku życia 46 13 5 4 427 127 60 24
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 16 15 5 5 179 152 14 11
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 - - - 3 2 - -
Niepełnosprawni 13 6 6 3 95 44 16 10
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1243 548 653 279 136 76
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 191 80 84 35 31 10

z tego

po raz pierwszy 23 14 9 4 4 2
po raz kolejny 168 66 75 31 27 8

z tego

po pracach interwencyjnych 1 1 - - - -
po robotach publicznych 7 2 3 - 5 1
po stażu 18 16 9 8 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 5 - 2 - - -
po pracach społecznie użytecznych 19 5 13 4
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 159 84 62 40

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 78 42 27 20

z tego

niesubsydiowanej 51 26 16 12

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 2 1 1 1
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 27 16 11 8

z tego

prac interwencyjnych 8 6 2 2
robót publicznych 1 1 1 1
podjęcia działalności gospodarczej 8 4 3 2
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 1 1 1 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 4 2 2 1
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 5 2 2 1
rozpoczęcie szkolenia - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 20 15 7 6
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 5 3 3 2
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 5 1 3 1
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 18 5 5 1
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 9 5 7 3
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 3 3 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 1 - -
innych 19 9 9 6
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1275 544 675 274
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 180 94 102 52

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 265 162 124 73 406 128 742 311
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 71 42 38 24 46 13 63 26
z tego po raz pierwszy 18 11 12 8 1 1 - -
po raz kolejny 53 31 26 16 45 12 63 26

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - 1 1 - -
po robotach publicznych 1 1 - - 4 - 1 -
po stażu 11 10 5 5 4 3 5 5
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 3 - 2 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 10 2 19 5
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 64 37 33 21 25 14 53 28

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 40 22 20 11 5 4 11 5

z tego

niesubsydiowanej 24 13 11 7 3 3 11 5
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - - - 1 -
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 16 9 9 4 2 1 - -
z tego prac interwencyjnych 1 1 1 1 2 1 - -
robót publicznych 1 1 - - - - - -
podjęcia działalności gospodarczej 5 3 2 1 - - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 4 2 2 - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 5 2 4 2 - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 12 10 7 7 3 1 6 3
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - 4 2 4 2
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 1 - - - 2 1 3 1
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 3 1 2 1 1 - 7 4
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 5 2 2 1 1 1 3 3
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 3 3 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 1 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 1 1 - -
innych 3 2 2 1 4 1 16 8
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 2 4 3 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 270 165 125 73 427 127 752 309
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 82 50 54 31 49 18 73 41
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 129 77
zatrudnione przy robotach publicznych 54 36
odbywające szkolenie 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 154 105
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 41 20
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 36 20
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 3 3
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 5 5

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 4 4
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 1 1
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 34 18

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 13 8
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 5 2 12 5
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 6 5 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 5 4 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 1 1 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 3 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -