Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat hajnowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Wrzesień 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 203 91 88 54 1309 586 131 68
w tym
osoby
poprzednio pracujące 168 71 80 51 1129 493 131 68
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
2 2 4 1 40 14 24 10
dotychczas nie pracujące 35 20 8 3 180 93 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 80 35 30 21 670 283 46 23
w tym posiadający gospodarstwo rolne 9 4 - - 93 37 15 8
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 18 9 4 - 36 23 - -
Cudzoziemcy 2 1 - - 4 2 1 1
Bez kwalifikacji zawodowych 58 23 15 9 414 199 22 18
Bez doświadczenia zawodowego 50 29 13 7 266 143 - -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 12 - 6 - 166 - 3
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 180 86 67 40 1115 509 94 50

W tym

Do 30 roku życia 90 42 37 20 290 173 19 14
Do 25 roku życia 57 30 11 4 142 86 4 2
długotrwale bezrobotne 63 25 24 15 764 334 1 1
Powyżej 50 roku życia 29 16 15 11 434 141 64 27
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 28 19 11 8 185 159 12 10
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 2 2 - -
Niepełnosprawni 8 5 5 3 94 43 18 8
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1285 596 666 292 137 66
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 203 91 80 35 25 18

z tego

po raz pierwszy 38 22 18 10 4 4
po raz kolejny 165 69 62 25 21 14

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 1 1 1 1 - -
po stażu 41 27 17 9 2 2
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 29 - 11 - 2 -
po pracach społecznie użytecznych 2 - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 179 101 76 44

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 88 54 30 21

z tego

niesubsydiowanej 63 37 22 13

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 2 - 1 -
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 25 17 8 8

z tego

prac interwencyjnych 12 10 4 4
robót publicznych 5 4 2 2
podjęcia działalności gospodarczej 2 - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 1 1 - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 5 2 2 2
rozpoczęcie szkolenia 1 - 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 32 28 12 11
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 4 2 4 2
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 6 1 4 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 27 4 14 4
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 7 6 5 4
podjęcia nauki 1 1 - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 - 1 -
innych 10 5 5 2
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1309 586 670 283
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 198 106 110 57

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 266 168 112 67 441 144 763 344
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 90 42 57 30 29 16 63 25
z tego po raz pierwszy 32 17 25 15 2 2 - -
po raz kolejny 58 25 32 15 27 14 63 25

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - - - -
po stażu 13 8 8 5 7 4 8 3
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 10 - 5 - 1 - 11 -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 1 - 1 -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 60 33 26 11 36 19 62 35

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 37 20 11 4 15 11 24 15

z tego

niesubsydiowanej 27 16 8 4 13 9 17 9
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - - - - -
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 10 4 3 - 2 2 7 6
z tego prac interwencyjnych 2 1 1 - 2 2 4 4
robót publicznych - - - - - - 2 1
podjęcia działalności gospodarczej 2 - - - - - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 1 1 - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 5 2 2 - - - 1 1
rozpoczęcia szkolenia - - - - - - 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 10 6 6 3 4 4 10 10
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - 2 1 3 1
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 3 1 3 1 1 - 1 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 6 3 4 1 6 1 12 3
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 2 2 1 1 1 1 3 3
podjęcia nauki 1 1 1 1 - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 1 - 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 1 - - -
innych 1 - - - 5 1 7 3
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 6 4 1 - - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 290 173 142 86 434 141 764 334
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 96 59 66 39 49 17 79 44
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 113 68
zatrudnione przy robotach publicznych 52 31
odbywające szkolenie 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 143 95
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 76 33
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 36 20
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 3 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 4 2

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 1 1
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 35 20

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 13 8
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 5 3 6 2
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 12 9 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 4 1 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 8 8 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 2 1 3 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - - -