Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat hajnowski

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Lipiec 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 168 96 59 30 1359 619 149 73
w tym
osoby
poprzednio pracujące 138 81 55 29 1181 523 149 73
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
3 2 2 - 48 15 29 9
dotychczas nie pracujące 30 15 4 1 178 96 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 68 40 26 15 703 307 51 26
w tym posiadający gospodarstwo rolne 9 6 3 3 101 42 15 7
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 18 16 5 3 28 21 1 -
Cudzoziemcy - - - - 5 3 2 2
Bez kwalifikacji zawodowych 51 25 13 5 426 207 21 13
Bez doświadczenia zawodowego 44 23 10 4 264 145 - -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 8 - 5 - 175 - 2
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 155 88 40 19 1159 535 107 54

W tym

Do 30 roku życia 76 45 22 8 303 182 26 17
Do 25 roku życia 39 25 11 4 136 74 10 5
długotrwale bezrobotne 56 26 14 6 794 354 3 3
Powyżej 50 roku życia 36 21 7 4 453 148 69 26
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 11 10 4 4 184 161 11 11
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 2 2 1 1
Niepełnosprawni 14 11 2 1 93 39 20 7
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1385 602 713 299 165 77
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 168 96 68 40 19 15

z tego

po raz pierwszy 34 25 18 11 5 3
po raz kolejny 134 71 50 29 14 12

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 2 1 2 1 - -
po stażu 13 6 5 3 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 11 6 4 3
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 194 79 78 32

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 59 30 26 15

z tego

niesubsydiowanej 42 16 18 7

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 1 - - -
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 17 14 8 8

z tego

prac interwencyjnych 9 7 3 3
robót publicznych 5 5 3 3
podjęcia działalności gospodarczej 1 - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 1 1 1 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 1 1 1 1
rozpoczęcie szkolenia - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 27 12 9 3
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 3 1 3 1
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 14 3 2 1
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 48 14 22 8
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 19 12 5 3
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 6 2 3 1
innych 18 5 8 -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1359 619 703 307
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 208 106 110 55

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 295 162 140 65 456 145 804 353
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 76 45 39 25 36 21 56 26
z tego po raz pierwszy 24 20 16 13 X X - -
po raz kolejny 52 25 23 12 36 21 56 26

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - - - 1 -
po stażu 8 2 6 1 - - 2 1
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu - - - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 1 1 8 5 8 5
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 66 24 42 15 39 18 66 25

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 22 8 11 4 7 4 14 6

z tego

niesubsydiowanej 18 7 8 3 4 1 9 1
z tego podjęcie działalności gospodarczej - - - - - - - -
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 4 1 3 1 3 3 5 5
z tego prac interwencyjnych 2 - 2 - 1 1 2 2
robót publicznych - - - - 2 2 2 2
podjęcia działalności gospodarczej 1 - - - - - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - - 1 1
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 1 1 1 1 - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 11 4 6 2 3 3 14 6
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - 2 1 3 1
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 8 1 7 1 4 2 3 2
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 17 4 12 3 7 4 15 5
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 8 7 6 5 3 1 6 3
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - - - - -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 6 2 - -
innych - - - - 7 1 11 2
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 1 1 1 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 303 182 136 74 453 148 794 354
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 91 53 62 33 58 19 82 46
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 106 62
zatrudnione przy robotach publicznych 57 32
odbywające szkolenie - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 150 92
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 79 33
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 39 20
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 1 -
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 4 1

z tego z przyczyn

podjęcia pracy 1 1
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 1 -
innych - -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 36 19

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 14 8
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej - -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 2 - 6 2
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 53 30 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 18 6 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 35 24 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 2 2
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 3 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 1 -