Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat hajnowski

Zobacz również:
2018 Styczeń Luty Marzec Kwiecień
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Kwiecień 2018
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 135 63 84 37 1308 554 135 65
w tym
osoby
poprzednio pracujące 114 51 76 33 1130 466 135 65
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
10 1 9 5 41 9 28 7
dotychczas nie pracujące 21 12 8 4 178 88 - -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 63 30 47 24 732 304 66 34
w tym posiadający gospodarstwo rolne 11 4 11 3 113 47 23 10
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 13 9 4 3 21 17 - -
Cudzoziemcy 1 1 - - 6 4 1 1
Bez kwalifikacji zawodowych 44 25 27 13 426 196 24 11
Bez doświadczenia zawodowego 33 17 15 8 268 143 - -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 7 - 3 - 167 - 7
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 131 60 60 24 1116 484 93 44

W tym

Do 30 roku życia 47 22 24 10 291 168 28 14
Do 25 roku życia 26 13 8 5 127 71 12 4
długotrwale bezrobotne 47 19 19 8 758 305 1 1
Powyżej 50 roku życia 30 11 15 7 418 123 49 19
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 15 11 9 3 196 163 20 15
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 1 - - 7 4 1 -
Niepełnosprawni 12 7 3 2 89 41 10 7
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1356 570 765 317 144 69
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 135 63 63 30 30 16

z tego

po raz pierwszy 26 14 11 5 5 1
po raz kolejny 109 49 52 25 25 15

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 8 5 6 4 3 1
po stażu 8 5 3 2 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 1 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych 6 1 2 -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 183 79 96 43

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 84 37 47 24

z tego

niesubsydiowanej 49 24 28 15

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 5 3 3 3
pracy sezonowej - - - -
subsydiowanej 35 13 19 9

z tego

prac interwencyjnych 19 6 7 3
robót publicznych 10 4 9 4
podjęcia działalności gospodarczej 4 1 2 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 2 2 1 1
rozpoczęcie szkolenia - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 16 9 6 3
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 19 9 13 8
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 6 1 2 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 27 11 13 5
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 13 4 8 1
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 1 - 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 5 3 2 1
innych 12 5 4 1
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1308 554 732 304
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 184 102 101 55

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 300 172 133 75 425 126 769 309
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 47 22 26 13 30 11 47 19
z tego po raz pierwszy 18 9 13 6 3 2 - -
po raz kolejny 29 13 13 7 27 9 47 19

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych 1 1 1 1 3 2 - -
po stażu 3 2 2 2 1 - 1 -
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 1 - - - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - - 2 - 3 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 54 24 27 14 37 14 58 23

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 24 10 8 5 15 7 19 8

z tego

niesubsydiowanej 16 8 6 4 3 3 11 6
z tego podjęcie działalności gospodarczej 1 1 1 1 - - 1 1
w tym pracy sezonowej - - - - - - - -
subsydiowanej 8 2 2 1 12 4 8 2
z tego prac interwencyjnych 4 - 1 - 7 2 4 2
robót publicznych 1 - - - 5 2 3 -
podjęcia działalności gospodarczej 1 - - - - - 1 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego - - - - - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 2 2 1 1 - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 7 4 4 3 2 - 5 2
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 1 1 1 1 6 1 13 7
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 2 1 2 1 1 - 2 -
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 11 5 9 3 1 1 10 3
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 7 2 3 1 - - 2 1
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 1 - 1 -
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - - - - -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 5 3 - -
innych 2 1 - - 6 2 6 2
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 2 5 3 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 291 168 127 71 418 123 758 305
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 90 54 58 32 51 20 66 33
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 93 55
zatrudnione przy robotach publicznych 15 8
odbywające szkolenie 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 95 69
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 57 24
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 39 17
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 3 1
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 9 5

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie - -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 5 3
innych 4 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 33 13

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 11 6
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 1 -
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 11 4 14 4
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 30 13 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 30 13 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku 1 1 1 1
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 5 3
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 -
Polacy z prawem do zasiłku transferowego - - 1 -